Regulamin sesji onkologicznej

I. Abstrakty.

 1. Tematem sesji konkursowej jest: „Onkologia i medycyna paliatywna”.
 2. Prace mogą dotyczyć wszystkich dziedzin onkologii oraz medycyny paliatywnej.
 3. Przedmiotem oceny konkursowej są prace oryginalne, nieopublikowanebw czasopismach. Nie przyjmujemy opisów przypadków medycznych (case reports), ani prac przeglądowych (reviews).
 4. Autorami prac biorących udział w Sesji Onkologicznej mogą być studenci Uczelni Medycznych wszystkich lat i wszystkich kierunków. Nie przyjmujemy prac od doktorantów.
 5. Nadesłany abstrakt może mieć maksymalnie 4 współautorów.
 6. Jedna osoba może być pierwszym autorem maksymalnie 1 abstraktu i współautorem maksymalnie 2 abstraktów.
 7. Tekst abstraktu nie może przekraczać 300 słów.  Abstrakt nie może zawierać wykresów, tabel, rysunków.
 8. Wymaganą czcionką jest Calibri, 11; odstęp pojedynczy.
 9. Abstrakty muszą składać się z czterech modułów:
  a) Wprowadzenie,
  b) Materiały i metody,
  c) Wyniki,
  d) Wnioski.
 10. W abstrakcie uwzględnione muszą zostać (poza limitem znaków):
  a) nazwiska i imiona autorów,
  b) nazwisko i imię opiekuna naukowego,
  c) nazwa instytucji,
  d) tytuł abstraktu.
 11. Abstrakt musi być zapisany w formacie .doc lub .docx.
 12. Za treść i formę abstraktu odpowiada osoba zgłaszająca.
 13. Zgłoszenie pracy następuje przez wysłanie abstraktu drogą elektroniczną na adres: abstrakt.mim@gmail.com. W tytule wiadomości powinny zostać zawarte informacje zgodnie z wzorem: „ABSTRAKT SESJA ONKOLOGICZNA Jan Nowak-­ „Wpływ A na B”
 14. Abstrakty muszą być wysłane w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r.
 15. O zakwalifikowaniu abstraktu decydować będzie Komisja Konkursowa.
 16. Komisja Konkursowa wybiera i kwalifikuje 8 najlepszych abstraktów do prezentacji ustnej podczas sesji konkursowej, która odbędzie się 23 marca 2019 r. w trakcie  II Ogólnopolskiej Konferencji „Magis in Medicinae”.
 17. O zakwalifikowaniu pracy do sesji ustnej autorzy dowiedzą się drogą mailową w terminie do 16 marca 2019 r. (na adres mailowy, z którego zgłoszono abstrakt). Autorzy, których prace nie zostaną zaakceptowane również zostaną poinformowani.
 18. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany liczby prac prezentowanych podczas sesji ustnej.
 19. Decyzja Komitetu jest nieodwołalna i wiążąca.
 20. Komitet Konkursowy odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 21. W razie rezygnacji z udziału w Konferencji prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym Komisji Konkursowej (mail: abstrakt.mim@gmail.com)
 22. Zgłoszenie pracy przez autorów jest równoważne z :
  a) zapoznaniem się z poniższym regulaminem oraz jego akceptacją
  b) zgodą na gromadzenie i przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Organizatora Konferencji
 23. W przypadkach nieujętych w poniższym regulaminie głos decydujący ma Komitet Organizacyjny Sesji Naukowej – Cyntia Szymańska.
 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania tj. 19 lutego 2019 r.

II. Sesja ustna (prezentacja prac)

 1. Autorzy zakwalifikowanych do prezentacji prac studenckich zobowiązują się do przesłania drogą elektroniczną prezentacji multimedialnej do 3 dni kalendarzowych od daty Konferencji tj. do 20 marca 2017 roku.
 2. Prezentacja multimedialna powinna być zapisana w formacie MS Office Power Point.
 3. Organizator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy prezentacja zostanie zapisana w innym formacie niż MS Office Power Point.
 4. Nieprzesłanie prezentacji multimedialnej w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem pracy z listy prezentowanych prac na forum Konferencji.
 5. Praca prezentowana jest przez 1 osobę.
 6. Certyfikat potwierdzający wygłoszenie pracy wystawiony zostanie jedynie dla osoby prezentującej.
 7. Za pracę nagrodzoną wystawiony zostanie certyfikat z wyszczególnioną osobą prezentującą oraz wszystkimi autorami.
 8. Sposób prezentacji ustnej:
  a) czas przeznaczony na wystąpienie ustne wynosi 6 minut,
  b) po przekroczeniu 6 minut Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji;
  c) po prezentacji przewidziana jest 4 minutowa dyskusja z Komitetem Naukowym Sesji Onkologicznej;
  d) w dyskusji mogą wziąć wszyscy współautorzy pracy.
 9. Spośród wygłoszonych prezentacji zostaną wyłonione na zasadzie konkursu 3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce oraz I wyróżnienie).
 10. O kolejności miejsc będzie decydowała suma punktów przyznana przez członków Komitetu Naukowego. W sytuacji, gdy dwie lub więcej prac uzyskają identyczną liczbę punktów, głos decydujący o przyznaniu miejsc będzie mieć Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 11. Elementy pracy oceniane przez Komitet Naukowy to:
  a) Innowacyjność
  b) Przydatność w pracy klinicznej
  c) Przygotowanie merytoryczne pracy, w tym zgodność pracy z tematem.
  d) Czytelność treści oraz estetyka prezentacji
  e) Opracowanie statystyczne
  f) Dyskusja z Komitetem Naukowym
 12. Komitet Naukowy Sesji Onkologicznej stanowi komisja złożona z pracowników naukowych uczelni wyższych oraz jednego przedstawiciela studentów.